BoLS Lounge : Wargames, Warhammer & Miniatures Forum

Conversation Between Space Quail and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. ức cả người bainh đế giả cho dù là một vị Bán Thần thuấn di tới cũng bị lực pḥng ngự ngăn cản, mà Huyền Thiên trực tiếp thuấn di đến phía trước hai người ngoài ngàn mét, điều này cơ hồ vượt qua lẽ thường.
    Từ khi kim quang đỉnh tháp Phong Thần bùng phát đé khi Huyền Thiên từ đỉnh tháp bay xuống, sau đó thuấn di xuất hiện trước mắt Tần Chinh Hưng, Tề Thái Giang. Hai người cả thấy khắp nơi rất quỷ dị và quái tai.
    Không phải Huyền Thiên Kiếm Đế ra tay mà Huyền Thiên căn bản không sử dụng kiếm.
    Một đạo kiếm quang vừa rồi chỉ là hắn tiện tay chém ra mà thôi.
    Hiện tại Huyền Thiên đă tu thành cản
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1