BoLS Lounge : Wargames, Warhammer & Miniatures Forum

Conversation Between Lexington and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. địa đang phát sinh tiếng kêu dài hùng hậu.
    Một kiếm này chém xuống, Thiên Địa tương ứng, vạn vật tương hợp, phá Thiên Địa, nghịch Thương Khung, Cửu Chuyển Kiếm Đan, nghịch thiên sát thần, lực lượng kinh khủng bị Huyền Thiên biểu diễn ra đầy đủ.
    Trong sát na, kim sắc kiếm quang kinh khủng kia liền từ trên thiên khung cực cao đánh xuống, rơi tới trên đỉnh đầu đạo thần niệm phân thân của Tần Bất Tử.
    Thần niệm phân thân cũng không có ư thức, bởi v́ thân cách lưỡng giới cũng vô pháp thụ Tần Bất Tử khống chế. Hắn chỉ có ư niệm năm xưa Tần Bất Tử thời khắc phân ly hắn lưu lại, đó là thủ hộ Đại Tần công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1